Våra tjänster

Marknadsanalys

Ett effektivt varumärkesarbete måste målsättas och mätas. Pyramid erbjuder ett unikt analysverktyg som för första gången kan koppla ihop målgruppens uppfattning om varumärket med faktisk försäljning. Verktyget heter Pyramid Brand Potential AnalysisTM och har utvecklats av varumärkesforskarna Johan Anselmsson och Niklas Bondesson vid Lunds Universitet.

Metoden bygger på de senaste rönen från forskningen i "Brand equity", d.v.s. hur företag kan tjäna pengar på varumärkesbyggande. Niklas har under fyra års tid forskat i hur Brand Equity kan skapas och mätas. Pyramid Brand Potential Analysis™ är ett resultat av denna forskning och programmet har redan med framgång använts för att analysera en rad företags varumärken internationellt.

Pyramid Brand Potential Analysis™ kan tillämpas på olika nivåer – företag eller produkt, nationellt (eller globalt) – och indikerar vad varumärkesarbetet skall fokuseras på för att attrahera fler kunder, sälja fler produkter (volympremie) och kunna ta bättre betalt för dem (prispremie). Resultaten visar m.a.o. hur varumärket driver försäljning, men också vilken specifik typ av associationer till varumärket – eller vilket varumärkeslöfte – som kommer att generera störst framtida avkastning (kassaflöde, lönsamhet, tillväxt och goodwill).

Att tillämpa Pyramid Brand Potential Analysis™ är varken dyrare, mer tidskrävande eller praktisk sett krångligare än konventionella undersökningar. Poängen är nämligen inte att mäta oftare eller att ställa fler frågor, utan att fokusera analysen på sådant som räknas: försäljning.


Marknadsstrategi

Pyramid arbetar främst med strategifrågor utifrån ett marknads- och kommunikationsperspektiv. Vi hjälper företag inom business-to-business att utveckla sin konkurrenskraft genom delprocesserna segmentering, differentiering, positionering och branding.

Segmentering definierar för vem företaget ska vara bäst. Det gäller att välja ut de delar av marknaden som företaget har bäst förutsättningar att betjäna — och sedan konsekvent anpassa företagets aktiviteter och resurser därefter.

Differentiering definierar hur företaget ska vara bäst för kunder inom det valda segmentet. Företagets erbjudande måste i något för kunderna väsentligt avseende skilja sig från konkurrenternas. Denna särskiljare finns allt oftare inte i den fysiska produkten. I stället blir tjänster allt viktigare – t ex kompetensöverföring, kompletta lösningar, finansiering, logistik, underhåll och garantier.

Positionering definierar hur kunderna ska uppfatta och minnas att företaget är bäst, och utgör grunden för företagets kommunikationsstrategi. Framgångsrik positionering bygger på en klart formulerad kundfördel eller värdering. All kommunikation måste stödja den valda positionen, och det måste också produktutveckling, kundservice, prissättning mm göra.

Branding definierar vad kunden kan förvänta sig av företaget eller produkten. Ur företagets perspektiv är branding alla de löften företaget ställer ut till marknaden, och framför allt det sätt på vilket man lever upp till dem.


Kommunikation och kreativa koncept

Kommunikation är kärnan i Pyramids verksamhet. Allt vi gör utgår från att förbättra och effektivisera kommunikationen, för att därigenom skapa konkurrensfördelar.

För att lyckas i dagens konkurrensutsatta värld, måste företag ta ett strategiskt grepp på sin kommunikation. Kommunikationen måste utgå från företagets affärsstrategi och kärnvärden och innehålla tydliga och trovärdiga löften. Dagens marknadsplats är global, och det måste också kommunikationen vara. Ett ansikte mot marknaden, och ett koordinerat löfte från organisationen, kan frigöra en oerhörd kraft och skapa den åtråvärda positionen som ”top-of-mind”, eller att vara det första varumärket som dyker upp i medvetandet när en köpare söker en lösning på sitt behov.

Kreativa koncept

Kommunikation måste beröra mottagarnas känslor lika väl som deras intellekt. Detta sätter krav på det kreativa kommunikationskonceptet som vi tar fram och det den målgruppsanpassade kreativa idé som gör en produkt, tjänst eller ett varumärke lätt att förstå och tycka om. Konceptet används sedan i alla sammanhang där kunderna och potentiella kunder möter varumärket och gör kommunikationen konsekvent genom alla kanaler. Intryck och personlighet fäller utslaget oavsett om du säljer oljeborrplattformar, flygfrakt eller analysinstrument. 

Det finns åtminstone tre fundamentala aspekter att beakta när man utvecklar en kommunikationsplattform, och alla är lika viktiga:

  • Den kognitiva aspekten - ”Man vet”
    Att preferens baseras på fakta om, och förståelse av, erbjudandet och leverantören.
  • Motivaspekten - ”Man vill”
    Att preferens även baseras på egna behov och prioriteringar.
  • Den emotionella aspekten - ”Man känner”
    Att preferens också baseras på känslor och etiska ställningstaganden.

En framgångsrik kommunikationsplattform bygger på och tar hänsyn till alla tre aspekterna. Viktningen och deras betydelse i köpprocessen varierar självklart kraftigt mellan olika produkter och olika typer av målgrupper, men överraskande ofta har den emotionella aspekten en avgörande betydelse. De flesta gillar helt enkelt att göra affärer med företag och individer de tycker om.


Corporate Identity

Corporate Identity, eller företagsidentitet, handlar om ett företag genom sitt agerande, kommunikation och grafiska identitet förmedlar en bild av hur man vill uppfattas. I dagens konkurrensutsatta värld, där produkter liknar varandra allt mer, blir Corporate Identity ett allt viktigare område för att differentiera företag och motivera ett mervärde för deras produkter.

Varumärkesplattformen och det varumärkeslöfte som summerar hur vi vill att kunder ska se på oss behöver visualiseras på ett starkt och enhetligt sätt. Ibland kan detta vara via en ny logotyp och grafisk profil, men kan lika gärna handla om unik produktmärkning och –förpackning.


Digitala kanaler

Pyramid har lång erfarenhet av digitala media. 1993 utvecklade vi vår första digitala kommunikationslösning för Ericsson och året efter vår första webbplats för SAS. Idag är digitala kommunikationskanaler en självklar del av kommunikationsmixen. I köpprocessen förväntar sig kunder att möta samma företag, och samma kommunikation, oavsett via vilken kanal man söker information. I många fall skapas en första kontakt genom digitala kampanjer och i nästa steg går kunden in på hemsidan för att läsa mer, testa produkten, be om en offert, osv. Idag är det ett måste att vara representativ digitalt för att kunna supportra kundresan och urvalsprocessen via sina digitala kanaler.

Möjligheterna med digitala kanaler har utvecklats till att bli en global affärsplattform. Tekniken blir mer och mer komplex vilket kräver specialistkunskaper för grundläggande setup och aktivering, samtidigt som det krävs både marknadsföringskompetens och strategiskt tänkande för att tillvarata de nya affärsmöjligheterna. 

Pyramid hjälper till med strategi, genomförande och koordinering för ett lyckat resultat.PR och Events

Modern marknadsföring handlar om att aktivt använda alla tillgängliga verktyg.

En av de mest underskattade kommunikationskanalerna i marknadsföringsmixen är PR, dvs alla former av kommunikation där man som avsändare inte betalar någon kostnad för mediakanalen. PR består till stor del av att generera redaktionell publicitet, dvs se till att intressanta tidningar skriver positivt om företaget i artiklar, men det kan också handla om att etablera företaget eller en person på företaget som expertperson.

Pyramid arbetar med hela PR-processen, från kommunikationsstrategi till genomförande och uppföljning.